PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Dinas Pertanahan

Jl. Dahlia, Bugis, Kota Samarinda - 75242

Kategori "Info Terkini"


Pemerintah Kota Samarinda

Dinas Pertanahan

Jl. Dahlia, Bugis, Kota Samarinda - 75242

Telp: 0541-4113754   Email: pertanahan@samarindakota.go.id  
Website: https://dinaspertanahan.samarindakota.go.id


2022